Make your own free website on Tripod.com

 

1

Rejoice with them that rejoice; weep with them that weep. จงยิ้มแย้มกับผู้ที่ยิ้มแย้ม จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้

2

A humble life with peace and Quiet is better than a splendid one with danger and risk. Pride goes before a fall. People are judged by the company they keep. It is easy to make a suggestion than to carry it out. Old birds are not to be caught with chaft. We may know a tree by its fruits. Misfortune tests the sincerity of friends. ชีวิตที่เรียบง่าย อ่อนน้อม เพรียบพร้อมด้วยสุขสันติ ดีกว่าชีวิตที่หรูหราแต่เต็มด้วยภยันตราย และการเสี้ยง การยโสโอหังจะมาก่อนความพินาศหายนะ เราจะดูบุคคลได้ด้วยเพื่อนฝูงที่เขาคบหาสมาคม การแนะทำง่ายกว่าการปฏิบัติ นกแก่ย่อมไม่หลงกลติดบ่วงที่มีเปลือกข้าวเป็นเครื่องล่อ เราจะรู้จักต้นไม้ได้ด้วยผลของมัน ภัยพิบัติเป็นเครื่องทดลองความจริงใจของเพื่อน

3
Let us then be up and doing, With a heart for any fate, Still achieving and still pursuing, Learn to labour and to wait. ขอให้เราอดทนประกอบกิจการงาน พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทุกชนิด หากประสบความสำเร็จแล้วให้พากเพียรต่อไป จงรักที่จะทำงานและมีความอดทน
4
Look backward, how much has been won, Look round, how much is yet to win, The watches of the night are done, The watches of the day begin. จงเหลียวหลังดูว่าเราได้อะไรมาแล้วบ้าง จงเหลียวรอบ ๆ ดูว่ามีอะไรที่เราจะได้อีก การเฝ้าดูเวลากลางวันสิ้นสุดเมื่อใด การเฝ้าดูเวลากลางคืนก็เริ่มต้นเมื่อนั้น
5
Yesterday already dead and gone; tomorrow is not yet born; so let us live in the etenal "NOW" วานนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว พรุ่งนี้ยังไม่มา เพราะฉะนั้น ขอให้เราอยู่ในปัจจุบันอันนิรันดร์
6
He that patiently life's burden bears, no burden bears, but is a King, a King. ผู้ที่มีความอดทนสู้แบกภาระแห่งชีวิตนั้น อันที่จริงมิได้แบกภาระหากแต่เป็นพระราชาโดยแท้
7
The sweetest music to lovers is the sound of each other's tongues at night. ดนตรีที่ไพเราะที่สุดสำหรับคนรัก คือเสียงพูดกันระหว่างคนทั้งสองในยามราตรี
8
What should be done, ye do it, Nor let pass by the day, With vigour do your duty, And do it while you may. การใดทพึงประกอบ ขอท่านจงประกอบการนั้น อย่าให้กาลเวลาผ่านพ้นไป จงประกอบหน้าที่ของท่านด้วยความขยันขันแข็ง และจงประกอบการนั้นให้เสร็จสิ้นทันเวลา
9
What can't be cured must be endured. สิ่งใดที่แก้ไขไม่ได้ ต้องอดทนต่อสิ่งนั้น
10
It is never too late to mend. Procrastination is the thief of time. ไม่เคยสายเกินไปที่จะแก้ไข การผลัดวันประกันพรุ่งคือการขโมยเวลา
11
Water surrounds the lotus flower, but does not wet its petals. ดอกบัวมีน้ำล้อมรอบ แต่น้ำไม่เปียกกลีบบัว
12
As gold tried by fire, so a heart must be tried by pain. ทองแท้พิสูจน์ได้ด้วยไฟ ฉันใด หัวใจที่แข็งแกร่งก็พิสูจน์ได้ด้วยความปวดร้าว ฉันนั้น
13
What is liberty without wisdom and without virtue? It is the greatest of all possible evils. เสรีภาพที่ปราศจากปัญญาและคุณธรรม จะต่างอะไรไปจากความชั่วที่ร้ายกาจที่สุด?
14
It is in general more profitable to reckon up our defeats than to boast of our attainments. โดยทั่วไปแล้ว การคำนึงถึงความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นแก่เรา ให้ประโยชน์มากกว่าการโอ้อวดถึงความสำเร็จที่เราได้รับ
15
Life must always be a great adventure, with risks on every hand; a clear-sighted eye, a many-sided sympathy, a fine daring, and endless patience are forever necessary for all good living. ชีวิตควรจะเป็นการเผชิญภัยที่ยิ่งใหญ่เสมอ ชีวิตคนจะมีการเสี่ยงทุกขณะ มีสายตารอบคอบ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความกล้าหาญ อีกทั้งมีความอดทนอย่างสม่ำเสมอ คุณสมบัติเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในการมีชีวิตที่ดีมีประโยชน์
16
Fear not when men speak evil of you; fear lest you should do evil. First put yourself right, then others. อย่ากลัวคนตำหนิท่าน จงกลัวว่าท่านเองจะทำผิด จงทำตัวของท่านให้ดีก่อน แล้วจึงสอนผู้อื่น
17
He is the richest who is content with the least, for content is the wealth of nature. ผู้ที่มีความพอใจต่อสิ่งเล็กน้อยที่ตนมีอยู่ คือผู้ที่ร่ำรวยที่สุด เพราะความสันโดษคือทรัพย์ของธรรมชาติ
18
Wise men are instructed by reason; men of less understanding by experience; the most ignorant by necessity; and beasts by nature. คนฉลาดมากเรียนรู้ด้วยเหตุผล คนฉลาดน้อยเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ คนไม่ฉลาดเลยเรียนรู้ด้วยความจำเป็นบังคับ เดรัจฉานเรียนรู้ด้วยธรรมชาติ
19
You are worth as many men as you know languages. ท่านมีค่าเป็นจำนวนคนเท่ากับจำนวนภาษาที่ท่านรู้
20
The same heart beats in every human breast. หัวใจอย่างเดียวกันเต้นอยู่ในทรวงอกของทุกผู้ทุกนาม
21
To the upright there ariseth light in the darkness. Better to reign in hell than to serve in heaven. Wilful waste makes woeful want. Grief arises but it also sets. ผู้มีความซื่อตรงย่อมประสบแสงสว่างแม้ในยามยาก เป็นราชาในนรกดีกว่าเป็นยาจกในสวรรค์ การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายก่อให้เกิดความขัดสนอย่างน่าสังเวช ความทุกข์มีการเกิดก็มีการสิ้นสุด
22
To be ignorant of one's ignorance is the melody of ignorance. รู้ว่าตนไม่รู้คือความงานของการไม่รู้
23
There is great wisdom in the simplicity of a beast, let me tell you, and sometimes great foolishness in the wisdom of scholars. ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่า มีสิ่งน่าเรียนรู้อย่างมากในความเป็นเดรัจฉานของสัตว์ และในทำนองเดียวกัน บางครั้งก็มีความโง่อย่างมากในความเป็นปราชญ์ของปราชญ์
24
Strive above all things, in whatever station of life you may lie, to preserve health : there is no happiness in life without it. ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะใดในชีวิต จงพยายามอย่างที่สุดที่จะรักษาสุขภาพให้ดี ชีวิตจะไร้ความสุขหากขาดสุขภาพ
25
Let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. ขอให้ทุกคนจงฟังให้มาก พูดให้น้อย โกรธให้น้อย
26
A bad beginning makes a bad ending. เริ่มต้นไม่ดี ย่อมลงท้ายไม่ดี
27
In adversity a man is saved by hope. ในยามวิบัติ คนเราจะอยู่ได้ด้วยความหวัง
28
The wise man does not speak of all he does, but he does nothing that he cannot speak of. Man may bend to virtue, but virtue cannot bend to man. Troubles fall today upon others and tomorrow upon ourselves. Medicines are not so efficacious as their advertisements. Like marries like. A blind man does not fear a serpent. คนฉลาดจะไม่พูดถึงทุกสิ่งที่เขาทำ แต่เขาจะไม่ทำอะไรที่เขาพูดถึงไม่ได้ คนจะต้องหันเข้าหาคุณธรรม คุณธรรมไม่หันเข้าหาคน ความทุกข์ยากเกิดขึ้นแก่ผู้อื่นในวันนี้ แต่อาจจะเกิดขึ้นแก่ตัวเองในวันพรุ่ง ยารักษาโรคมักไม่มีประสิทธิภาพตามคำโฆษณา คนที่แต่งงานกันมักจะมีนิสัยเหมือนกัน คนตาบอดย่อมไม่กลัวง
29
Beyond this place of wrath and tears Looms but the Horror of Shade, And yet the menace of the years Finds, and shall find, me unafraid. ถัดจากพิภพอันเต็มไปด้วยความเคียดแค้นและโศกเศร้าที่เราอาศัยอยู่นี้ มีเงามืดทะมึนอันน่าสะพรึงกลัวรอเราอยู่ แม้กระนั้นการคุกคามแห่งอายุขัยก็หาได้สร้างและจะไม่สร้าง ความหวาดกลัวให้แก่ข้าพเจ้าแต่ประการใด
30
Where ignorance is bliss, it is folly to be wise. ที่ใดที่โง่ดีกว่าฉลาด ที่นั้นฉลาดคือโง่
31
The upward sweep of excellence is proportioned, with strictest accuracy, to oblivion of the self which is ascending. การก้าวขึ้นสู้เบื้องสูงแห่งคุณธรรมความดี มีส่วนสมดุลอย่างเคร่งครัดกับการลดละเลิก "อัตตา" ซึ่งมักจะทวีขึ้นเป็นลำดับ
32
Virtue does not spring from riches, and all other human blessings, both private and public, from virtue. คุณธรรมมิได้เกิดจากทรัพย์สินศฤงคาร คุณงามความดีของมนุษย์ทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ มีกำเนิดจากคุณธรรม
33
Love is : The silver link, the silken tie, Which heart to heart, mind to mind, In body and in soul can bind. ความรักนั้นหรือคือ : สร้องเงินและสายไหมที่ผูกจิตกับจิต ใจกับใจไว้ด้วยกัน ทั้งในรูปธรรมและนามธรรม
34

Lives of great men all remind us We can make our lives sublime And departing leave behind us Foot-prints on the sand of time. ประวัติวีรบุรุษไซร์ เตือนใจเรานา ว่าเราก็ยังชนม์เลิศได้ แลยามจะบรรลัยทิ้งซึ่ง รอยบาทเหยียบแน่นไว้ แทบพื้นทรายสมัย (พระราชนิพันธ์ใน ร.6)

35
Each goodly thing is hardest to begin. กิจกรรมที่ดีทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความยากลำบากที่สุด
36
Books are a finer world within the world. หนังสือเป็นโลกที่น่าอภิรมย์ภายในโลกอีกโลกหนึ่ง
37
If I only had you near, I would whisper in your ear, Loving words of tenderness, All my feelings to express. When I look up at blossoms fair, I see your sweet face everywhere. หากพี่น้องอยู่เคียงข้าง พี่จะกระซิบถ้อยคำอันไพเราะให้น้องได้ฟัง พี่จะแสดงความรู้สึกทุกประการให้น้องทราบ ยามที่พี่เงยหน้าขึ้นดูท้องฟ้าอันเดียรดาษด้วยดวงดาว พี่นึกถึงดวงตาของน้อง ยามที่พี่ก้มหน้าลงดูดอกไม้อันงามบนพื้นดิน พี่เห็นดวงหน้าอันหวานชื่นของน้องอยู่ทั่วไป
38
Gone is the one I love so dear; Silent is the voice I long to hear; Too far away from sight or speech, But not too far my thoughts to reach. ผู้ซึ่งเป็นคนรักที่สุดของเราได้จากไปเสียแล้ว เราจะไม่ได้ฟังเสียงของเธออีกต่อไป เธอจากเราไปไกลสุดที่สายตาหรือเสียงของเราจะไปถึง แ่ไม่ไกลจากกระแสความคิดนึกของเรา (ยวาหระลาล เนห์รู เขียนไว้เมื่อ กมลา เนห์รู ศรีภรรยาถึงแก่กรรม)
39
Success comes early or late to those who strive, but the good are surely awarded in the end. ความสำเร็จจะเป็นของผู้มีความพากเพียรไม่เร็วก็ช้า แต่คนดีจะได้รับผลดีตอบแทนในบั้นปลายเสมอ
40
Four things come not back: The spoken word; the sped arrow; time past; the neglected opportunity. สี่สิ่งนี้ไปแล้วไม่กลับ : คำพูดที่ออกจากปาก ลูกศรที่ยิงออำไปแล้ว เวลาที่ผ่านไป โอกาศที่ล่วงเลยแล้ว
41
Life would be dull and colourless but for the obstacles that we have to overcome and the fights that we have to win. ชีวิตจะเงียบเหงาหมดรสชาติ หากไม่มีการต่อสู้ให้เราเอาชนะ ไม่มีอุปสรรคให้เราข้ามพ้น
42
Who does not get intoxicated by drinking of the vanity of office? มีใครบ้างที่จะไม่มึนเมาด้วยการดื่มเมรัยแห่งยศศักดิ์
43
Never seem wiser, nor more learned, than the people you are with. Wear your learning, like your watch, in a private pocket, and do not pull it out and strike it merely to show you have one. If you are saked what o'clock it is, tell it, but do not proclaim it hourly and unasked, like the watchman. อย่าแสดงตนว่าฉลาดหรือมีความรู้ดีกว่าสังคมที่ท่านคบเป็นอันขาด จงพกความรู้ที่ท่านมีไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าของท่านเหมือนกับที่ท่านพกนาฬิกา อย่าควักนาฬิกาออกมาเพียงจะอวดว่าท่านมี หากมีใครถามเวลาก็บอกให้เขาทราบได้ แต่อย่าไปประกาศก้องทุกชั่วโมงเหมือนกับท่านเป็นคนยาม
44
The world is merely a bridge; ye are to pass over it, and not to build your dwellings on it. โลกนี้เป็นเพียงสะพานที่ท่านจะต้องเดินข้ามไป มิใช่เป็นสถานที่ที่ท่านควรจะสร้างบ้านช่องไว้ให้เป็นการถาวร
45
Success, arrogance and injustice, then downfall. ความสำเร็จ ความหยิ่งยโส และความยุติธรรม จะเกิดก่อน และแล้วความหายนะก็จะเกิดตามมา
46
Do all the good you can, By all the means you can, In all the ways you can, In all the places you can, At all the times you can, To all the people you can, As long as ever you can. จงบำเพ็ญความดีทุกประการ ด้วยวิธีทุกอย่าง โดยวิถีทางทุกประการ ในสถานที่ทุกแห่ง ในเวลาทุกเมื่อ แก่คนทุกคน ตราบเท่าที่ท่านจะบำเพ็ญความดีนั้นได
47
Men's natures are alike; it is their habits that carry them far apart. ธรรมชาติของมนุษย์นั้นเหมือนกัน อุปนิสัยใจคอของมนุษย์ต่างหากที่ทำให้เขาแตกต่างกัน
48
Think like a wise man, but express yourself like the common people. จงคิดเหมือนปราชญ์ แต่แสดงออกเหมือนสามัญชน
49
Life is like the peeling of an onion. One skin after another of self-deception and pretence do I strip off. In the process my eyes water and my vanity smarts. ชีวิตเหมือนการลอกหัวหอม ข้าพเจ้าลองผิวแห่งการหลอกตนเองและการเสแสร้งออกทีละชิ้น ๆ ขณะเดียวกัน น้ำตาของข้าพเจ้าก็ไหล กิเลสก็เพิ่มพูน
50
Want a thing long enough and you don't. จงอยากได้สิ่งใดให้นาน ๆ แ้ล้วท่านจะไม่อยากได้สิ่งนั้น
51
A bee gathers honey from flowers of all colours. ผึ้งจะแสวงหาเกสรจากดอกไม้ทุกชนิดและทุกสี
52
If thou intendest to live happy, thou must make but few refections on life. ถ้าท่านปรารถนาความสุข ท่านต้องหวนไปคำนึงถึงเรื่องของชีวิตให้น้อย
53
You cannot prevent the birds of sorrow from flying over your head, but you can prevent them from building nests in your hair. ท่านจะป้องกันนกแห่งความทุกข์มิให้บินข้ามศรีษท่านไม่ได้ แต่ท่านจะป้องกันมิให้มันทำรังบนศีรษะของท่านได้
54
An elephant hanging over a precipice with his tail tied to a daisy Your Life. ชีวิตของคนเราเปรียบได้กับตัวช้างที่แขวนอยู่หน้าผา มีหางของมันผูกอยู่กับดอกเดชี่
55
Ideals are like stars; you will not succeed in touching them with your hands. But like the seafaring men on the deserts of water, you choose them as your guides and following them reach your destiny. อุดมคตินั้นเหมือนดวงดาว ท่าแตะต้องมันด้วยมือไม่ได้ แต่เช่นเดียวกับคนเดินเรือในท้องมหาสมุทร เขาจะใช้ดวงดาวช่วยนำทางแล้วแล่นเรือไปถึงจุดหมายปลายทางได้
56
I know what is right, but feel no inclination to follow it; I know what is wrong but cannot desist from it. ข้าพเจ้าทราบว่าอะไรถูกต้อง แต่ไม่อยากทำ ข้าพเจ้าทราบว่าอะไรผิดแต่อดทำไม่ได
57
Sweet in sleep, death is better; it were best of all not to have been born. การนอนเป็นความสุข การตายให้ความสุขมากกว่า แต่ที่ดีที่สุดคือไม่ต้องเกิด
58
To see the beauty of Leila one must have the eyes of Majnu. ผู้ที่จะเห็นความงามของไลลา จะต้องมีสายตาของมาจนู
59
It is a hard and nice subject for a man to write of himself : it grates his own heart to say anything of disparagement, and the reader's ears to hear anything of praise for him. เป็นเรื่องยากแต่สนุกที่จะเขียนเล่าถึงประวัติของตนเอง หากเขียนในทำนองลบก็จะกระเทือนใจผู้เขียนเอง แต่ถ้าเขียนในทำนองบวกก็จะกระเทือนหูผู้อ่าน
60
The water-lily closes, but With wonderful reluctancy, As if it troubles her to shut Her door of welcome to the bee. ดอกบัวที่ลอยเบ่งบานอยู่กลางบึง ค่อย ๆ หุบกลีบของมันอย่างเชื่องช้า คล้ายกับจะรู้สึกกระอักกระอ่วนไม่เต็มใจที่จะปิดประตูยุติการต้อนรับแมลงผึ้ง
61
Poverty brings us into complete touch with life with life and the world, for living richly is living mostly by proxy, and thus living in a world of less reality. This may be good for one's pleasure and pride, but not good for one's education. Wealth is a golden cage in which the children of the rich are bred into artificial deadening of their powers. ความอัตคัดแร้นแค้นช่วยให้เราได้สัมผัสกับชีวิตและโลกอย่างสมบูรณ์ เพราะการใช้ชีวิตแบบฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยนั่นส่วนใหญ่เป็นการใช้ชีวิตกำมะลอ และด้วยเหตุนี้ จึงเป็นชีวิตที่สัมผัสกับความเป็นจริงไม่สมบูรณ์ การใช้ชีวิตทำนองนี้อาจจะดีสำหรับสนองความสนุกเพลิดเพลินและอวดโอ่ แต่ไม่ดีสำหรับการศึกษาหาความจริง ทรัพย์สมบัติเป็นกรงทองที่เลี้ยงลูกหลานคนร่ำรวยให้เติบใหญ่เป็นคนขาดสมรรถภาพ
62
A woman tells her love in gesture first. สตรีจะแสดงความรักของเธอโดยอากัปกิริยาก่อน
63
Consumption of soul --- Exile. เนรเทศคือการกร่อนกินสิ้นไปของวิญญาณ
64
You can do everything with bayonet save set on it.  ท่านจะใช้ดาบทำอะไรก็ได้ เว้นแต่จะใช้นั่ง
65
Lamentation finds an open door in the presence of the friends we love the best. ความทุกข์โทมนัสจะไหลหลั่งพรั่งพรูออกมาเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดมิตรรัก
66
A drooping flower is woman's loving heart, Upheld by the stem of hope when two true lovers part. ยามที่ชายหญิงสองคนรักต้องพลัดพรากจากกัน หัวใจของฝ่ายหญิงเปรียบได้กับดอกไม้ที่อ่อนพับลง แต่ยังไม่หล่นสู่พื้นดินเพราะมีก้ามแห่งความหวังช่วยประคองไว
67
Grief must be shared to be endured. ความทุกข์ต้องมีการแบ่งปัน จึงจะรับไว้ได้
68
A good man never lets grief get the upper hand. The mountains are calm even in a tempest. สัตบุรุษจะต้องไม่ยอมแพ้ต่อความทุกข์ยาก แม้ต้องมรสุมร้ายแรงขุนเขาก็ยืนผงาดอยู่ได
69
It is under hardship that life learns its most valuable lessons. ชีวิตจะได้รับบทเรียนที่มีค่าที่สุดท่ามกลางความทุกข์ยาก
70
As two logs of wood meet upon the ocean and separate again, thus do living creatures meet. ไม่สองท่อนลอยมาพบแล้วก็แยกจากกันในท้องทะเล ฉันใด สัตว์มีชีวิตก็จรมาพบกัน ฉันนั้น
71
When thou go away from here, no one will follw thee. Only thy good and thy evil deeds, they will follow thee wherever thou goest. เมื่อท่านลาจากโลกนี้ไป ไม่มีผู้ใดจะไปกับท่าน มีแต่กรรมดีและกรรมชั่วเท่านั้นที่จะติดตามท่านไปทุกแห่งหน
72
Riches and honour acquired by unrighteousness are to me as a floating cloud. สำหรับข้าพเจ้าแล้ว ทรัพย์สมบัติและเกียรติยศที่ได้มาด้วยความไม่ถูกต้อง คือก้อนเมฆที่ลอยอยู่ในท้องฟ้านั่นเอง
73
Neglect no means of self-improvement. Do not be selfish. One must extend to others the advantage that one has received. อย่าละเลยที่จะปรับปรุงตัวของท่านเองอยู่เสมอ อย่าเห็นแก่ตัว เราควรจะแบ่งปันสิ่งดีมีประโยชน์ที่เราได้รับให้แก่ผู้อื่นเสมอ
74
Your bearty stole my heart at the first glance. ความงามของน้องพิชิตหัวใจพี่ตั้งแต่แรกเห็น
75
Men hate more steadily than they love; and if I have said something to hurt a man once, I shall not get the better of this by saying many times to please him. มนุษย์เรารู้เกลียดยาวนานกว่ารู้รัก หากข้าพเจ้าจะได้พูดจาอะไรไม่ถูกใจใครสักคนหนึ่งเพียงครั้งเดียว แล้วต่อมาแม้จะได้กล่าวอะไรที่ถูกใจเขาผู้นั้นหลายครั้ง ฐานะของข้าพเจ้าในสายตาของผู้นั้นก็จะไม่กระเตื้องขึ้น
76
The human heart---if it be human and really a heart --- must have someone to love and cherish, some hamd to clasp in tenderness and understanding. Without it the lives of most people are without an object. หัวใจมนุษย์นั้น หากเป็นหัวใจมนุษย์และเป็นหัวใจที่แท้จริงจะต้องมีคนที่รักและทะนุถอม คนที่สามารถจับมือได้ด้วยความอบอุ่นและเข้าใจ หากไม่เป็นเช่นว่ามานี้ ชีวิตจะไร้ความหมาย
77
When fortune smiles, who does not? When fortune does not, who does? เมื่อโชคยิ้ม ใครเล่าจะไม่ยิ้ม ? เมื่อโชคไม่ยิ้ม ใครเล่าจะยิ้ม ?
78
Men cease to interest us when we find their limitations. เราจะหมดความสนใจต่อผู้ที่แสดงความอ่อนแอให้เราเห็น
79
If there be a stray flower for me I will wear it in my heart. But if there be thorns be thorns I will endure them. หากบังเอิญได้ดอกไม้ ข้าจะเก็บมันไว้ในดวงใจ แต่หากมันเป็นขวากหนาม ข้าก็จะอดทนต่อมัน
80
Pleasuer is frail like a dew drop; while it dies. But sorrow is strong and abiding. Let sorrowful love wake in your eyes. ความสุขนั้นไม่ยั่งยืนเหมือนเม็ดน้ำค้าง มันจะสดชื่นชั่วครู่ แล้วก็แห้งเหือดไป แต่ความทุกข์สิแข็งแกร่งและถาวร ขอให้ความรักที่ระคนด้วยความทุกข์จงอุบัติขึ้นในดวงตาของท่าน
81
Life is but a dew drop on the lotus leaf. ชีวิตเหมือนหยาดน้ำค้างบนใบบัว
82
Knowledge is precious to us, because we shall never have time to complete it. ความรู้เป็นของมีค่าสำหรับเรา เพราะเราจะไม่มีวันเรียนรู้มันให้จบสิ้น
83
For good, return good; for evil, Justice. จบตอบแทนความดีด้วยความดี ความชั่วด้วยความยุติธรรม
84
Life is a mere ripple in the ocean of time. ชีวิตเป็นเพียงระลอกในมหาสมุทรแห่งกาลเวลา
85
Where the relation is one of love, words are of no use. ที่ใดที่ความสัมพันธ์เกิดจากความรัก ที่นั้นคำพูดไม่จำเป็น
86
In time of war, the first casualty is truth. ในยามสงคราม ความจริงจะถูกประหัตประหารก่อนอื่น
87
Where there is life, there is hope. ตราบใดที่ยังมีชีวิต ตราบนั้นยังมีความหวัง
88
Let us have faith that right makes might, and in thar faith let us do our duty as we understand it. ขอให้เรามีความเชื่อมั่นว่า ความถูกต้องคืออำนาจ และด้วยความเชื่อมั่นเช่นนี้ ขอให้เราปฏิบัติหน้าที่ของเราตามที่เราเข้าใจ
89
Don't tell your troubles to others. Most of them don't care a hang, and the rest are glad. จงอย่าพรรณนาความยากลำบากของท่านให้ผู้อื่นฟัง คนส่วนใหญ่จะไม่สนใจอะไร นอกนั้นเขาจะดีใจเสียด้วยซ้ำ
90
That which seems ever-lasting will perish; that which is high will be laid low; where meething is, parting will be; where birth is, death will come. สิ่งใดที่ดูจะคงทนถาวรตลอดไป สิ่งนั้นจะพินาศภินท์พัง สิ่งใดที่สูงส่ง สิ่งนั้นจะล่มสลาย สิ่งใดที่สนิทชิดชอบ สิ่งนั้นจะพลักพรากจากกัน ที่ใดที่เกิด ที่นั้นมีตาย
91
Poverty cuts at the root of ambition, initiative and desire, and leads to bad conditions; bad conditions lead to inefficiency, and inefficiency leads to poverty. ความยากจนทำลายความทะเยอทะยาน ทำลายความคิดริเริ่ม และความคิดที่จะก้าวไปข้างหน้า ความยากจนนำไปสู่สภาพที่เลวร้าย สภาพที่เลวร้ายนำไปสู่ความไม่มีสมรรถภาพ ความไม่มีสมรรถภาพนำไปสู่ความยากจน
92
Injustice thrives on the indiference of the people. ความไม่ยุติธรรมเจริญงอกงามเพราะความไม่นำพาของประชาชน
93
It is a difficult world, not a very gentle world; it does not cart too much for the weak. And you have to be strong, in mind, in heart, in character and in technique and in the modern ways of life. Otherwise, you go down. I have no doubt about it. มันเป็นโลกที่ลำบาก ไม่ใช่โลกที่น่าอภิรมย์นัก มันเป็นโลกที่ไม่สู้จะเอื้ออาทรแก่ผู้ที่อ่อนแอ ท่านจะต้องเป็นผู้ที่แข็งแรงทั้งทางใจกาย อุปนิสัยใจคอ วิธีการต่าง ๆ ตลอดจนวิถีทางที่ทันสมัยในการดำเนินชีวิต มิฉะนั้นแล้วข้าพเจ้าไม่เชื่อว่า ท่านจะรอดปลอดภัยไปได้
94
There is a wide avenue to Hezven, but few people walk on it; there is no door to hell, but many choose to bore a hole in order to get in. ทางไปสวรรค์นั้นกว้าง แต่ไม่ค่อยมีผู้คนสนใจจะเดิน นรกไม่มีประตู แต่คนจำนวนมากชอบเจาะช่องเพื่อจะมุดเข้าไปให้ได้
95
Democracy can be successful ony the following essential factors are present at least amongst 51 per ecnt of the voters.....morality, literacy and socio-economic-political consciousness. Otherwise it is an instrument to befool the public. ประชาธิปไ่ตยจะประสบผลสำเร็จ หากปัจจัยดังต่อไปนี้มีอยู่ ท่ามกลางประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 51: 1.ศลีธรรม 2.ความรู้หนังสือ 3.ความตื่นตัวทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง มิฉะนั้นแล้วประชาธิปไตยก็คือเครื่องมืองลวงประชาชน
96
Pain and despair and heartache cast you down for a while, but afterwards they help you to understand. ความเจ็บปวดรวดร้าว ความสลดหดหู่ ตลอดจนความเจ็บซ้ำน้ำใจ จะทำให้ท่านหมดกำลังใจไปชั่วคราว แต่สภาพเหล่านี้จะช่วยให้ท่านเกิดความเข้าใจในภายหลัง
97
Do not go by hearsay, nor by what is handed down by others, nor by what people say, nor by what is stated on the authority of your tradional teachings. But, Kalamas, when you know of yourself: "These teachings are good; these teachings, when followed out and put into practice, conduce to the ending of suffering, to peace of mind, to Nirvana, then accept them." อย่าเชื่อด้วยการเล่าลืม อย่าเชื่อด้วยการถือสืบ ๆ กันมา อย่าเชื่อด้วยการฟังตามกันมา อย่าเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ แต่ชาวกาลามะทั้งหลาย! เมื่อท่านเชื่อด้วยตัวของท่านเองว่า "คำสอน เหล่านี้ถูกต้อง หากนำไปทดลองปฏิบัติ จะช่วยให้สิ้นทุกข์ บรรลุความสงบทางใจ และถึงซึ่งนิพพาน เมื่อนั้นแหละจงรับคำสอนดังกล่าวไว้เถิด"
98
Sweet are uses of adversity. Envy eats nothing but its own heart. Old hatreds rum deep. ความทุกข์ยากนั้นนำไปใช้ในทางเกิดประโยชน์ได้ ความฤษยาตาร้อนกัดกินหัวใจของตัวมันเอง ความอาฆาตพยบาทเก่าแก่หยั่งรากลึก
99
Keep strong if possible. In any case keep cool. Have unlimited patience. Never corner an opponent, and always assist him to save his face. Put yourself in his shoes so as to see things through his eyes. Avoid self-righteousness like the devil....nothing is so self-blinding. จงเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรง มีใจเยือกเย็น มีความอดทน จงอย่ารุกไล่ศัตรูจนจนมุม จงช่วยให้ฝ่ายตรงข้ามได้กู้หน้าของเขา จงวางตัวของท่านให้อยู่ในสถานะของฝ่ายตรงข้ามเพื่อจะได้เห็นสถานการณ์ตามทัศนะของเขา จงหลีกเลี่ยงความคิดที่ว่าตนเองเท่านั้นเป็นฝ่ายถูกให้เหมือนหลีกเลี่ยงภูตผีปีศาจ เพราะไม่มีอะไรที่ทำให้คนมืดบอดเหมือนความคิดเช่นนี้
100
He who knows not and knows not that he knows not is a fool-shun him. He who knows and knows that he knows is a prophet-follow him. ผู้ที่ไม่รู้และไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้ คือคนโง่ จงหลีกเลี่ยงคนประเภทนี้ ผู้ที่รู้และรู้ว่าตนเองรู้ คือศาสดาพยากรณ์ จงติดตามคบหาคนประเภทนี้
101
At twenty years of age, the will reigns; at thirty, the wit; and at forty, the judgement. เมื่ออายุได้ 20 ปี ความมุ่งประสงค์จะเข้าครอบครองคนเช่นเดียวกับความมีสติปัญญาจะเข้าครอบครองตัวเขา เมื่อเขาอายุได้ 30 และเมื่อถึง 40 ปี ความพินิจพิจารณาจะเข้ามาแทนที่
102
The soul of all improvement is the improvement of the soul. วิญญาณของการปรับปรุงทั้งหมดคือการปรับปรุงวิญญาณ
103
A tear-drop on the cheek of time. หยาดน้ำตาบนแก้มของกาลเวลา
104
I have three precious things which I hold fast and prize. The first is gentleness; the second is frugality; the third is humility, which keeps me from putting myself before others. Be gentle and you can be dold; be frugal and you can be liberal; avoid putting yourself before others, and you can become a leader among men. มีสามสิ่งมีค่าที่ข้าพเจ้ารักและหวงแหนมากที่ 1 คือ ความสุภาพอ่อนโยน 2.ความประหยัด 3.ความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งสอนมิให้ข้าพเจ้าวางตัวเหนือผู้อื่น จงมีความสุภาพแล้วท่านจะเป็นผู้กล้าหาญได้ จงมีความประหยัดแล้วท่านจะเป็นคนใจกว้างได้ อย่าทำตนเหนือผู้อื่นแล้วท่่านจะเป็นผู้นำของคน
105
It is amazing how complete is the delusion that beauty in goodness. เป็นความผิดพลาดอย่างน่าอัศจรรย์ที่คนเรามักจะเข้าใจว่า ความงามคือความดี
106
Freedom in the right to be wrong, not the right to do wrong. เสรีภาพคือสิทธิที่จะเป็นฝ่ายผิดได้ แต่ไม่ใช่สิทธิที่จะกระทำผิด
107
Be slow in choosing a friend, slower in changing. จงสรรหามิตรช้า ๆ และจงเปลี่ยนมิตรให้ช้ากว่าเวลาสรรหา
108
Youth is a blunder; Manhood a struggle; Old age a regret. เยาว์วัยคือความผิดพลาด วัยหนุ่มแน่นคือการต่อสู้ วัยชราคือความเสียใจ
109
I am too old to cry, but it hurts me too much to laugh. ข้าพเจ้าแก่เกินไปที่จะร้องไห้ แต่ก็เจ็บช้ำใจเกินที่จะหัวร่อ
110
Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power. โดยทั่วไปแล้ว คนเราจะต่อสู้กับความทุกข์ยากได้ แต่ถ้าท่านอยากจะทดสอบนิสัยใจคอของผู้ใดแล้ว ลองให้ผู้นั้นมีอำนาจเถิด
111
He who conquers others is strong; he who conquers himself is mighty. ผู้พิชิตคนอื่นคือผู้เก่งกล้า ผู้พิชิตตนเองคือผู้เกรียงไกร
112
The woods are lovely, dark and deep, But I have promises to keep, And miles to go before I sleep, And miles to go before I sleep. อันไพรสัณฑ์หนั่นหนาน่าร่มรื่น หว่าภารกิจอื่นยังมีหลาย มรคาแสนไกลใคร่คลี่คลาย กว่าจะได้เสร็จจรก่อนนิทรา
113
We are little men serving great causes and because the cause is great something of that greatness falls on us also. เราเป็นปุถุชนคนเล็ก ๆ ที่รับใช้ภารกิจใหญ่ ๆ แต่เพราะภารกิจนั้นใหญ่ความใหญ่ของภารกิจจึงตกลงมาถึงเราบ้าง
114
You have not converted a man because you have silenced him. ท่านมิได้เปลี่ยนใจคนด้วยการบังคับมิให้เขาพูด
115
We learn from history that we do not learn from history. เราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ว่าเรามิได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์
116
Some blame the proverty of the Lindina peasant on his apathy, fatalism, his religiousity, his low vitality, lack of education. But anyonecan see that these things are as much the result of the Indian peasant's poverty as its causes. First you make a people poor, and keep them ignorant, and then say how dirty and stupid they are. บางคนโทษว่าสภาพต่อไปนี้เป็นมูลเหตุแห่งความยากจนของชาวนาในอินเดีย คือ ความไม่กระตือรือร้น ความเชื่อในเรื่องชะตากรรมความงมงายในเรื่องศาสนา ความไม่ขยันขันแข็ง ความไม่รู้หนังสือ แต่ผู้มีวิจารณาญาณย่อมเห็นได้โดยง่ายดายว่า สภาพดังกล่าวเป็นทั้งผลแหละเหตุแห่งความยากจนของชาวนาในอินเดีย เบื้องแรก ท่านสร้างความยากจนให้แก่พวกเขา ให้เขาดักดานอยู่กับความเขลา แล้วท่านก็กล่าวว่า ชาวนาเหล่านั้นช่างสกปรกและโง่เง่า เสียนี่กระไร
117
A critec is a legless man who teaches running. นักวิจารณ์คือคนไม่มีขา แต่สอนให้ผู้อื่นวิ่ง
118
Be virtuous and you will be happy, but you will be lonesome, sometimes. จงเป็นคนดีมีศีลธรรม ท่านจะมีความสุข แม้ว่าบางครั้งท่านอาจจะรู้สึกว่าเหว่เดียวดาย
119
I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับคำพูดของท่าน แต่ข้าพเจ้าจะปกป้องสิทธิในการพูดของท่านจนชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่
120
Nothing is so easy as to decieve one's self; for what we wish that we readily believe. ไม่มีอะไรที่จะง่ายเหมือนการหลอกตัวเอง เพราะเราต้องการอย่างใด เราก็เชื่ออย่างนั้น
121
The man who cannot give orders to himself will always remain a slave. ผู้ที่ไม่สามารถสั่งการตนเองได้ จะเป็นทาสอยู่ตลอดไป
122
Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. อำนาจมักจะทำให้คนเสีย ยิ่งมีอำนาจเท่าไหร่ คนยิ่งเสียมากเท่านั้น
123
My heart, the bird of wilderness, has found its sky in your eyes. วิหคป่าแห่งหัวใจฉัน ได้พบท้องฟ้าของมันในดวงตาของท่าน
124
You can fool some of the people all the time, you can fool all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time. ท่านจะหลอกบางคนได้ตลอดไป ท่านจะหลอกทุกคนได้ในบางครั้งบางคราว แต่ท่านจะหลอกทุกคนตลอดไปไม่ได้
125
One can live magnificently in this world if one knows how to work and how to love, to work for the person one loves and loves one's work. เราจะสามารถมีชีวิตในโลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์พูนสุข หากเรารู้จักทำงานและรู้จักรัก รู้จักทำงานเพื่อคนรัก และรู้จักรักงานที่เราทำ
126
To be conscious that you are ignorant of the facts is a great step to knowledge. การรู้ว่าตนเองไม่รู้ เป็นก้าวไกลไปสู่ความรู้
127
Knowledge without integrity is dangerous and dreadful. ความรู้ที่ไร้คุณธรรมนั้นเป็นอันตรายและน่ากลัว
128
Governments that rely upon the swords of thier ganerals for their salvation are in the end themselves sacrificed to the swords of their saviours. รัฐบาลที่อาศัยดาบของแม่ทัพนายกองเป็นที่พึ่ง จะตกเป็นเครื่องสังเวยให้แก่ดาบของแม่ทัพนายกองผู้เป็นที่พึ่งของเขาในบั้นปลายนั้นเอง
129
The liar's punishment is not in the least that he is not believed, but that he cannot believe anyone else. โทษทัณฑ์ที่คนโกหกต้องด้รับนั้น ไม่ใช่เพราะคนไม่เชื่อคำพูดของเขา แต่เพราะเขาไม่สามารถจะเชื่อคำพูดของใครได้
130
In this world, truth can wait; she is used to it. ในโลกนี้ ความจริงรอคอยได้ เพราะความจริงเป็นฝ่ายรอคอยจนชินเสียแล้ว
131
Every government degenerates when trusted to the rulers alone. The people themselves therefore are its only safe depositories. หากมอบอำนาจให้แก่ผู้ปกครองฝ่ายเดียว รัฐบาลทุกรัฐบาลจะถดถอยสู่ความเลว เพราะฉะนั้นอำนาจการปกครองบ้านเมืองจึงควรอยู่ในมือของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจนั้นอย่างแท้จริง
132
Constant experience shows that every man who has power is apt to abuse it and to carry his power to the limit. ประสบการณ์สอนว่า ผู้ที่มีอำนาจมักจะใช้อำนาจไปในทางที่ผิด และใช้อำนาจนั้นจนถึงขีดสุด
133
Money lost, nothing lost; courage lost, much lost; honour lost, most lost; soul lost, all lost. เงินสูญ ไม่มีอะไรสูญ กำลังใจสูญ สูญมาก เกียรติสูญ สูญมากที่สุด วิญญาณสูญ สูญหมดทุกอย่าง
134
The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend a personal God and avoid dogmas and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things, natural and spiritual, as a meaningful unity. Buddhism answers this description. ศาสนาแห่งวันพรุ่งจะต้องเป็นศาสนาแห่งสากลจักรวาล ศาสนาดังกล่าวจะต้องอยู่เหนือคำสอนที่เชื่อในเรื่องพระเป็นเจ้าที่มีตัวตน จะต้องหลีกเลี่ยงความเชื่อที่งมงายตายตัว ตลอดจนเทววิทยา ศาสนานั้นจะต้องคลุมครอบสิ่งทั้งปวงอันมีมูลเหตุจากธรรมชาติและจิตวัญญาณจะต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความรู้สึกทางศาสนา อันเกิดจากประสบการณ์ทางธรรมชาติและจิตวิญญาณ ซึ่งยังให้เกิดเอกภาพที่มีความหมายพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีคุณลักษระดังกล่าว
135
Death is that final separation from all we have worked for, all that we have buill up, all that is dear and near to us. It is too bad that dying is the last thing we do. Because it could teach us so much about living. ความตายเป็นการตัดขาดขั้นสุดท้ายจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสะสมและสร้างสรรค์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักและหวงแหน เป็นเรื่องน่าเสียดายที่การตายเป็นกิจกรรมสุดท้ายที่เรากระทำ มิฉะนั้นแล้วการตายอาจจะช่วยสอนหลายสิ่งหลายอย่างในการดำเนินชีวิตให้แก่เราได้
136
The spirit is willing, but the flesh is weak. จิตใจนั้นใฝ่ฝัน แต่เนื้อหนังมันอ่อนแอ
137
ARS LONGA VITA BREVIS ศิลปะยืนยาว ชีวิตนั้นสั้น
138
Each of us comes into life with fists closed, set for aggressiveness and acquisition. But when we abandon life our hands are open; there is nothing on earth that we need, nothing the soul can take with it. มนุษย์เราเกิดมาพร้อมด้วยมือที่กำแน่น เตรียมที่จะบุกรุกและกอบโกย แต่เวลาชีวิตออกจากร่าง มือทั้งสองของเราจะแบออก ไม่มีสิ่งใดในโลกที่เราต้องการ ไม่มีสิ่งใดที่วิญญาณจะนำติดตัวไปได้
139
The worm thinks it foolish that man does not eat his books. หนอนหนังสือคิดว่าเป็นความโง่ของคนที่ไม่รู้จักกินหนังสือที่ตนมีอยู่
140

The purpose of education is: To know yourself; To know the world; To know where you fit into the world; To know what little you can give to it; To know how very, very much it give to you. วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ: เพื่อให้ท่านรู้จักตัวของท่านเอง เพื่อให้ท่านรู้จักโลก เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านจะไปกับโลกได้อย่างไร เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านจะให้อะไรแก่โลกได้บ้าง เพื่อให้ท่านรู้ว่าโลกจะให้ท่านได้มากเพียงใด

141
Seven deadly sins : 1.Pride 2.Covetousness 3.Lust 4.Anger 5.Gluttony 6.Envy 7.Sloth บาปมหันต์ 7 ประการ ได้แก่ : 1.ความเย่อหยิ่งจองหอง 2.ความโลภ 3.ตัณหาราคะ 4.ความโกรธพยายาม 5.ความตะกละ 6.ความริษยา 7.ความเกียจค้าน
142
Experience suggests that the most dangerous moment for an evil government is usually when it begins to reform itself. The sufferings that are endured patiently, as being inevitable, become intorelable the moment it appears that there might be an escape. Reform then only serves to reveal more clearly what still remains oppressive and now all the more unbearable. ประสบการณ์สอนให้เรารู้ว่า ช่วงเวลาอันตรายที่สุดสำหรับรัฐบาลที่เลวร้ายก็คือ ช่วงเวลาที่รัฐบาลนั้นเริ่มจะปฏิรูปตัวเอง ความทุกข์ยากที่ประชาชนอดทนต่อสู้มาคล้ายกับว่าไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้ จะกลายเป็นสิ่งที่ทนทานต่อไปไม่ได้ในทันทีที่ประชาชนรู้สึกว่า ความทุกข์ยากมีทางจะสิ้นสุดลงแล้ว ช่วงเวลานั้น การปฏิรูปมีแต่จะช่วยให้พวกเราตระหนักอย่างแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น ถึงความทุกข์ยากที่ยังบีบคั้นอยู่ และซึ่งดูสุขที่เขาจะทนทานไหวแล้ว
143
SCIENTIA POTESTAS EST ความรู้คืออำนาจ
144
By the time a person gets to greener pastures, he can't climb the fence. พอพบทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม ก็ปรากฏว่าเขาผู้นั้นไม่มีเรืี่ยวแรงที่จะข้ามรั้วเข้าไปในทุ่งหญ้านั้นได้เสียแล้ว
145
I am absolutely convinced that no wealth in the world can help humanity forward, even in the hands of the most devoted worker in the cause. The example of great and pure characters is the only thing that can produce fine ideas or noble deeds. Money only appeas to selfishness and always tempts its owners irresistably to abuse it. ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นอย่างที่สุดว่า แม้จะอยู่ในเมืองของผู้ที่ซื่อสัตย์ มั่งคงต่อภารกิจสักเพียงใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดในโลกนี้ ไม่สามารถจะเกื้อกูลให้มนุษย์ก้าวไปข้างหน้าได้ อุทาหรณ์ของบุคลิกที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะช่วยให้เกิดจิตตภาพอันดีงาม และกิจกรรมอันประเสริฐได้ เงินมีแต่จะเพิ่มพูนความเห็นแก่ตัวและยั่วยวนเจ้าของให้ใช้มันไปในทางที่ผิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสมอไป
146
There are barriers of religion, of caste, of colour, of party, of nation, of province, of language, of custom, of rich and poor. Fortunately children do not know much about this. The play or work with each other and it is only when they grow up thar they begin to learn about these barriers from their elders. มีอุปสรรคสิ่งกีดกั้นคนกับคนอยู่หลายประการ เช่น เรื่องของศาสนา ชั้นวรรณะ สีผิว พรรคพวก ชาติ ถิ่นที่อยู่ ภาษา ขนบประเพณีความรวยและความจน เคราะห์ดีที่เด็ก ๆ มักจะไม่ตระหนักในเรื่องเหล่านี้เขาจะเล่นและทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ต่อเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาจึงจะเริ่มเรียนรู้อุปสรรคสิ่งกีดกั้นเหล่านี้จากผู้ใหญ่
147
They call me the prime Minister of India, but it would more appropriat if I were called the first servant of India. In this age, it is not titles and position that matter but service. เขาเรียกข้าพเจ้าว่านายกรัฐมนตรีของอินเดีย แต่จะเป็นการเหมาะสมมากกว่า หากจะเรียนข้าพเจ้าว่าคนรับใช้คนที่หนึ่งของอินเดีย ในยุคนี้ ตำแหน่งและฐานะหาได้มีความหมายไม่ การบริการรับใช้นั่นแหละมีความหมาย
148
When you go home Tell them of us and say For your tomorrow We gave our today. เมื่อท่านกลับถึงบ้าน เล่าให้พวกเขาฟังเถิดว่า เพื่อวันพรุ่งของพวกท่าน เรายอมเสียสละวันนี้ของเรา
149
Wander, O Monks, for the gain of the many, for the welfare of the many, for showering forth compassion on the world; for the good, for the gain, for the welfare of gods and men. ภิกษุทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขของคนส่วนใหญ่พวกท่านจงจาริกไปเถิด จงแสดงความเมตตาต่อโลก เพื่อความดีประโยชน์และเพื่อความสุขของมวลมนุษย์และเหล่าเทพยดา ขอให้ท่านจงท่องเที่ยวจาริกไป
150
In Thailand Buddhism is respectable; in Burma it is alive. ในประเทศไทย พุทธศาสนาได้รับการเทิดทูน ในประเทศพย่า พุทธศาสนามีชีวิต
151 เวลาเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ เรามักสวมหน้ากากหลายใบ จนไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงเป็นอย่างไร ต่างจากเด็กที่ทุกทุกอย่างแบบจริงใจ และไม่เสแสร้ง
152 เพราะหากเรารู้จักปิดปากให้สงบ แล้วเปิดใจฟังคนอื่นให้มากขึ้น เพราะหากเรารู้จักการให้อภัยกัน โดยปราศจากการตัดสินว่าใครผิดใครถูก เพราะหากเรารู้จักเปิดใจกว้าง ให้ความรักกับผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจ บ้านเรา โลกเรา ก็คงน่าอยู่ขึ้นอีกหลายเท่าเลย
153 จิตใจไม่สามารถเบ่งบานในสภาวะรีบเร่งของชีวิต เพราะการจะเกิดความรู้สึกซาบซึ้งและซึมซับสิ่งต่าง ๆ และครุ่นคิดพิจารณาถึงมันนั้น เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา
เปลี่ยนความสัมพันธ์
 
Changed Relationship
วันเดือนปีที่เปลี่ยนไป ไม่ใช่การเปรียบเทียบความใหม่หรือเก่า แต่เป็นการสะสมความสัมพันธ์ระหว่างเรา ให้เปลี่ยนจากคนแปลกหน้าเป็นคนคุ้นเคย และเปลี่ยนความสัมพันธ์ เป็นความผูกพันของฉันและเธอ   As time passed, no comparison is made between the old set of relationship attributes and the new ones, between being strangers in the past and being closed friends. After all, the relationship has changed and it now becomes "you" and "me"
ไม่ทอดทิ้งกัน
 
We will be together
ฉันพบว่าริ้วรอยบนหน้าผาก รอยฉีกของยิ้มที่หางตา ทำให้เรารู้จักสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในวันข้างหน้า แม้มันจะทำให้ใบหน้าที่เคยสดใสเลือนหายไป แต่หัวใจแห่งความผูกพันกลับทวีคูณขึ้นมา จนฉันเห็นว่าริ้วรอยเหล่านั้น ก็คือลัญลักษณ์บ่งชี้ระยะทาง ที่บอกให้เรารู้ว่า เราเดินทางมาด้วยกันนานแค่ไหนแล้ว เรามีวันเวลาอยู่ด้วยกันน้อยลงทุกขณะนาที ระยะเวลาที่เหลือบนเส้นทางที่สุดจะคาดเดา เราจะไม่ทอดทิ้งกัน   I found that the wrinkle on the forehead and eyelids denote the fact that we have to face in the future. Even though, those marks tarnist the brightness. Still the hearts that bond aer still the same. Even better. And what the wrinkle means to me is to show the fact that we've been together long enough. that we have been together for so long. that we have less and less time together that we will never be apart no matter what.
พร้อมที่จะเรียนรู้
ู้
Ready to learn
ความรอบรู้ในวิชาการ ไม่ได้ทรมานเราอยู่ในทฤษฏีข้อไหนเลย เพราะเราสามารถนำมาประยูกต์ใช้ โดยเรารู้ว่าโลกไม่ได้มีทฤษฏีเดียว ที่ค้ำจุนความรักไว้ได้จนตราบนิรันดร์ เธอไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมด เพียงแต่เราพร้อมที่จะเรียนรู้มัน ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมด   Knowledge doesn't limit us within the boundary of any theory. We can apply any theory knowing there are tons on theories that keep our love alive forever. You don't have to know everything. We merely have to be ready to learn from everything that happens to us.
นิยายที่เราเขียนเอง
 
Our own novel
ชีวิตจริงไม่เหมือนนิยายอยู่หลายอย่าง ที่ว่าหลายอย่างนี้นั้นมีอยู่อย่างหนึ่ง ที่ชีวิตไม่มีทางเหมือนนิยาย คือชีวิตไม่มีใครคนใดคนหนึ่งมาเขียนชีวิตเราได้ เรามีอิสระในขอบเขตความเป็นจริง ไม่ได้เป็นอิสระภายใต้การบงการของคนใดคนหนึ่ง ที่พยายามควบคุมเรา เรามีเสรีภาพที่จะคิดที่จะเลือกตัดสินใจ ในบริบทแห่งเรา ไม่ใช่ในบทประพันธ์ของใคร หากใครมาบอกว่าชีวิตเหมือนนิยายที่เราเขียงเอง เธอกับฉันคงไม่มีข้อถกเถียง   Real life is not stemmed from a novel. There are a lot of differences. The maior diference is that no one can dictate our lives instead of ourselves. We have our own freedom and nobody can control or dictate us. We have freedom to decide from our context not from other's perspective. If someone happens to say that life is just like a novel if we choose to write one of our own. I won't deny.
อ่านอ่านอ่านอ่านและอ่าน
 
Read...Read...and Read
หนังสือเล่มนี้เราต่างก็กำลังอ่านกัน อ่านไปก็ทำความเข้าใจไป บางทีก็ไม่ได้สนใจหน้าสารบัญ ก็เลยอ่านข้ามไปข้ามมา บางครั้งก็อ่านคำนำอีกทีตอนที่เรื่องกำลังคับขัน เราอ่านจนถึงบรรทัดสุดท้าย ก็ย้ายมาอ่านหน้ากลาง ๆ บ่อยเลยที่เราเอาปากกามาขีดเครื่องหมาย ในย่อหน้าที่คมบาดความคิด หลายครั้งที่ไม่รู้จะอ่านไปทำไม แต่เราก็ยังอ่านอ่านอ่านและอ่าน อ่านกันเพื่อจะได้ทำความรู้จักตัวเอง มากกว่าที่จะรู้จักตัวนักเขียน และเราก็จะได้รู้จักเรา-เธอกับฉันให้มากกว่าเมื่อก่อน   We are reading to read the thoughts. Some time we don't care much what order we will be reading. We skip and read. We read the preface and then skip through. We read the last line. then come back to the middle. We mark the message that we like. Some time we don't know why we read. We read...and read...and read...over and over. Read to understand who you are instead of understanding the writer. so that we finally understand our relationship the relationship between you and me...much better.
ทวนน้ำไปหาชีวิตที่ดีกว่า-ทวนลมปล่อยให้ชีวิตอิสระ
 
Go against the tide for a better life. Go against the wind for a freer life.
ปลาเป็นว่ายทวนน้ำ เป็นคนเอาหูทวนลมบ้างก็ดีนะ เรื่องราวบางอย่างไม่ได้เป็นสาระ และประโยชน์ต่อเราและเราเลย ทวนน้ำไปหาชีวิตที่ดีกว่า ทวนลมปล่อยให้ชีวิตอิสระจากสัญญาณจอมปลอม ที่คอยหลอนหลอก ลวงล่อให้เราตกหลุมพรางแห่งความขัดแย้งกันเอง   Fish swim against the tide. As human being, we may have to ignore it. Not everything matters. Not everything counts. Go against the tide for a better life. Go against the wind for a freer life away form deception that haunts that lure us into internal conflict.
พื้นฐาน
 
Background
เสื้อผ้าก็มีอายุขัยของมัน มีนิสัยของมันที่บ่งบอกจากรูปทรงของมัน มีอารมณ์ของมันอยู่ที่สีสัน จากเดิมที่จริงแล้วมันมีไว้ เพียงเพื่อปกปิดร่างกายเป็นพื้นฐาน เราก็มีพื้นฐานของเราเช่นกัน มีนิสัยส่วนตัวของเรา มีอารมณ์ต่าง ๆ แล่นเข้ามาในชีวิตประจำวัน และเราก็มีอายุขัยของเรา เราจะเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่มีความรักสวมใสได้ไหม เธอกับฉันจะได้รับการดูแล สวมใส่ ซักรีด อย่างทะนุถนอม
  Clothing has its background it has its own figure it has its own color. Though, it used to function as body's cover. We do have our own past. Our own habit and our own emotion that express daily. We do have our last day. Can we be just like clothing so that you and l can take care of each other to the best that we do to our clothing wear wash and iron with great care.
ชีวิตบทใหม
 
New life
ยามเรากำลังพบปัญหาสาหัส เราคงไม่เอามันมาตัดสินชี้ชะตาเรื่องของเราว่า จบลงแล้ว เราจะนำปัญหามาเป็นสาระแห่งชีวิตบทใหม่ เพื่อพิสูจน์ว่า เธอกับฉันจะฟันฝ่าไปด้วยกัน ไม่มีวันที่เราจะยอมแพ้แก่ชะตากรรม อันธรรมดาสามัญเช่นนี้   When we encounter problems. We can't use problems to determine that life is over. We will take problems and turn them into lessons that we will both fight against them. We will never give in to fate that is bound to happen.
แผลเป็นก็มี แผลเก่าก็จางหาย
 
Scar...fades away...
เวลาเปลี่ยน ใจคนย่อมเปลี่ยน เป็นธรรมดาของผู้ที่ผ่านกาลผ่านโลก การเปลี่ยนแปลงของเราก็คือ รู้จักโลกมากกว่าเก่าก่อน ประสบการณ์พอกพูน ลองถูกลองผิดมามากมาย แผลเป็นก็มี แผลเก่าก็จางหาย เวลาเปลี่ยนเราได้ แต่เปลี่ยนความรู้สึกดีดีที่เรามีต่อกันไม่ได้   As time passes people are bound to change. It is common for a person to travel through time. Change that we have to make is to be in harmony with our experience. Trial and error. New scar pops up once and dgain. The old one fades. As time goes by...'we chage but it will never change the good feeling we have towards each other.
สำหรับเรา
 
Betweenus...
ฉันบอกเธอว่า "รักคือรัก" "เธอเป็นเธอ" และเราก็คือเรา" เพราะเราไม่ยึดติดในนิยามทั้งปวง ซึ่งเราขอใช้นิยามโดยความหมายของเรา ถึงจะเข้าใจกันเองก็ตาม แม้มันคงไม่เพียงพอให้ผู้อื่นกระจ่างชัด แต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับเรา เพราะเราเป็นเรา จะไม่ยอมเป็นอื่น   I tell you "Love is Love' You are you and we are who we are" No definition can define our relationship. We communicate through our heart and that's enough for us.
วิธีทำความรักคู่กับเราตลอดไป

เครื่องปรุง

  • ความรัก 4 ถ้วยตวง
  • การให้อภัย 3 ถ้วย
  • ความหวัง 5 ช้อน
  • ความศรัทธา 4 ควอท
  • ความซื่อสัตย์ 1 ถ้วย
  • ความจงรักภักดี 1 ถวย
  • มิตรภาพ 2 ช้อนชา
  • ความอ่อนโยน 1 ลิตร
  • เสียงหัวเราะ 1 ถังใหญ่

วิธีปรุง นำเอาความรัก ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีมาโขลกให้เข้ากับความศรัทธา แล้วนำเอาความอ่อนโยน มิตรภาพ ความหวังการให้อภัย คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นเอาทั้งหมดนี้มาผสมกับเสียงหัวเราะให้หมด เท่านี้เราก็ได้ความสุขแล้วครับ

ขอแถมด้วยคำคมสักนิดนะครับ = การอ่านหนังสือทำให้คนเป็นคนแต่การเชื่อหนังสือที่อ่านทั้งหมดทำให้คนเป็นโรคมหาประสาทราชวังได้ (บ้า) นิสัยอาจเป็นทาสรับใช้ที่ดีที่สุด และอาจเป็นนายที่เลวที่สุด ผู้หญิงสาวก็เปรียบเสมือผีเสื้อที่แสนสวย ถ้ายังไม่ถูกเด็ดปีกมันก็จะบินอวดโฉมของมันเรื่อยไป (ยังไง ๆ ก็ขอให้เลือกอย่างไหนสักอย่างนะครับ)

29/10/48

หนึ่งสมอง สองใจ ผลลัพธ์ไม่เท่ากับรักแท
หลับฝันแต่อย่าให้ฝันหลับ
ความคิดถึงหนึ่งก้อนสมอง บอกความรักจากใจหนึ่งห้อง ลบความห่างไกลอีกหนึ่งครรลอง ผลลัพธ์คือความรู้สึกของคนหนึ่งคน หาดด้วยความระแวงหนึ่งร้าวอักษร คูณด้วยความไม่เข้าใจอีกหนึ่งบทกลอน ผลลัพธ์คือ ฉันรักเธอ   เรียนรู้ในความไม่รู้ ต่อสู้โดยไม่ต้องสู้ต่อ ขอร้องโดยไม่ต้องร้องขอ ดีพอเพราะมีความพอดี ดีใจเพราะว่ามีใจดี มั่งมีเพราะแบ่งให้เขามีมั่ง ทุกข์เป็น ไม่เป็นทุกข์ก็แ้ล้วกัน หลับฝัน อย่าให้ฝันหลับ ลับจากใจ
ยามที่ชีวิตมีอุปสรรค ความรักจะช่วยเยียวยา
ถึงเท้าเดินทางออกตามหาฝัน แต่หัวใจฉันหยุดที่เธอ
ชีวิตยังต้องก้าว ความปวดร้าวยังคงเวียนว่าย ความเป็นจริงยังคงโหดร้าย ปัญหายังมากมายแก่ไม่ทัน แต่หัวใจยังคงต้องมีรัก แหละชีวิตยังคงต้องมีฝัน ขอเพียงมีเธออยู่ ฉันจะต่อสู้ไม่หวั่นไหว และอยากให้เธอมั่นใจ แม้หนทางยาวไกลฉันจะไม่ทอดทิ้งเธอ ให้เธอไต่แสงดาวไปคว้าฝัน ฉันจะไต่แสงจันทร์ไปรับขวัญเสมอ เราจะไต่แสงตะวันไปสู่วันอันเลิศเลอ วันที่ฉันกับเธออยู่คู่เคียง   ยังคงเดินทางออกตามหาฝัน ใต้เงาพระจันทร์ ด้วยสองมือเปล่า ด้วยเท้ามั่นคง กางเต็นท์อวดจันทร์ ณ ลานหญ้าเขียว ฟังนิทานดอกไม้ ฟังเสียงใจดวงเดียว แม้เท้าออกเที่ยว แต่หัวใจหยุดเดินทาง หยุดอยู่ที่เธอแล้วหัวใจของฉัน กี่คืนกี่วันมั่นคงเสมอ อันความรักแท้ยิ่งใหญ่และเลิศเลอ เมื่อฉันรักเธอ ฉันจึงได้เจอรักแท้
LOVE IF

ขอบคุณดินฟ้าที่นำพาให้เราพบกัน ขอบคุณสวรรค์ที่บันดารให้มีวันนี้ ขอบคุณดอกไม้ที่แย้มบานในใจหมูอ้วน ขอบคุณโลกนี้ที่มีคนอย่างแก้มป่อง แรกเจอแก้มป่องนั้นอาจเป็นวันที่ต้องชะตา แต่พอคบหาเริ่มศรัทธาแก้มป่องมากเสมอ จะทำวางเฉยเมื่อคุ้นเคยก็คล้ายหายเก้อ จวบจนมีแก้มป่องคนเดียวที่อยู่กลางใจ ไม่เคยเปิดใจรับใครก่อนนี้ มาแพ้ความดีของแก้มป่องรู้ไหม ได้เห็นกับตาได้ฟังกับหูยิ่งรู้แก่ใจ ถึงกล้าฝากชีวิตให้แก้มป่องดูแล ขอบคุณแก้มป่องนะที่คอยทักเมื่อเดินหลงทาง ช่วยเต็มความหวังสร้างพลังเมื่อยามทอแท้ เมื่อมีปัญหาแก้มป่องเข้ามาช่วยหาทางแก้ ขอมอบรักแท้ จากดวงใจให้แก้มป่องคนเดียว

เพียงเริ่มต้นด้วยการทักทาย อย่างธรรมดา แต่เมื่อเวลาผ่านไป เราก็เริ่มพูดคุยกันมากขึ้นและมากขึ้น เรียนรู้ซึ่งกันและกันไปคราวละนิด แก้มป่องรับฟังความรู้สึกทั้งหมดของหมูอ้วน และหมูอ้วนก็เรียนรู้ถึงความรู้สึกของแก้มป่อง โดยที่ครั้นนั้นเราสองคนมิล่วงรู้เลยว่าต่อมาเราสองคนจะใกล้ชิดกันเพียงใด บัดนี้ โดยการพูดคุยกันของเราสองคน เราไม่เพียงแต่จะได้รู้ว่า เรามีอะไรเหมือนกันแค่ไหน แต่ยังได้รู้ด้วยว่า เราจะอยู่ที่นั่นเพื่อกันและกันตลอดไป (จ๊วบ ๆ จุ๊กกรู! จุ๊กกรู!)

แก้มป่องที่ตดทางโน้น เหม็นถึงหมูอ้วนทางนี้ ยังอยากจะดมอีกซักคราว แก้มป่องจะตดอีกไหม แก้มป่องตดไหวหรือเปล่า อย่าลืมกำตดให้ดมกัน

อยากรู้ว่าคิดถึงแก้มป่องมากขนาดไหน ก็ลองเอาจำนวนมอเตอร์ไซค์คูณท้องถนน แล้วยกกำลังด้วยจำนวนรถยนต์ บวกผู้คนทั้งเชียงใหม่และนนทบุรี

หนึ่งอะตอม ร.เรือ บวก ก.ไก่ รวมหัวใจสองดวงที่ห่วงหา เติมไม้หันตรงกลางเพิ่มอัตรา เกิดปฏิกิริยารัก หนึ่งโมเลกุล

เอาความรักตั้งแล้วหารด้วยความไม่เข้าใจ และนำความห่วงใยมาลบความคิดถึง ก่อนจะนำความหวานมาหารความซาบซึ่ง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึ่งเป็นหนึ่งหน่วยของความอบอุ่น และเอาความชอบบวกความใส่ใจแล้วเอาความห่วงใยบวกความคิดถึง สุดท้ายให้เอาความอบอุ่นคูณความซาบซึ้ง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นหนึ่งหน่วยของ

ในเรื่องความรักกับความใคร่ สำหรับผู้ที่คิดว่าตนมีความรัก ควรจะได้สอบสวนจิตใจตนแล้วและอีกเพื่อว่าจะได้มีความแน่ใจ ว่านั่นเป็นความรักหรือความหลง หรือว่าเป็นการแสวงหาความเห็นใจ หรือต้องการผู้บรรเทาความเป่าเปลี่ยว เพราะชีวิตเติบโตมาขาดความอบอุ่น เราต้องการอะไรแท้จริงจากความรัก ควรฝึกหัดเฝ้ามองใจตนให้แน่ชัดบางคนแสดงหาความรักเพราะเอาอย่างเพื่อน บางคนมีคนรักไว้เพื่อโอ้อวด บางคนทนไม่ได้ ชีวิตเงียบเหงาเหลือเกิน ต้องหารัก ผู้ใดคิดจะมีความรักหรือมีคนรัก ควรถามตัวเองอย่างจริงจังว่า เพื่ออะไร? มีเคล็ดลับบางอย่างในชีวิตเกี่ยวกับความรัก ผู้ที่เรียกร้องขอความรักความเห็นใจนั้นมักจะไม่ได้รับ ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง แต่อ่อนโยนละมุนลุไม พร้อมที่จะให้ความเห็นใจด้วยน้ำใสใจจริง แต่ไม่เรียกร้องความรักจากใคร กลับเป็นผู้ได้รับความรักมากมาย ความรักนั้นซื้อไม่ได้ แต่เมื่อมีการให้ก็ให้เปล่าอย่างท่วมท้น

ทุกคนแสวงหาเพื่อนแท้ ถือเป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิต เืมื่อเราต้องการความจริงใจจากเพื่อน ก็ควรสำรวจตนเองก่อนว่า เราคบเพื่ออย่างจริงใจเพียงใด ในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนการให้และการรับสมดุลกัน เมื่อล่วงรู้ความต้องการของเพื่อน ควรรีบให้โดยเขาไม่ต้องร้องขอ และเมื่อเขายินดีให้ด้วยน้ำใจ ควรรับไว้ไม่ว่าค่ามากน้อยเพียงใด เพราะคุณค่าแท้จริงของสิ่งของนั้น อยู่ที่น้ำใสใจจริงของการให้ สิ่งที่แลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อน มีมากกว่าวัตถุสิ่งของหรือเงินทอง รากฐานที่สำคัญน้ำใจไมตรี คือความรักสนใจ ใยดี ปรารถนาให้เพื่อนเป็นสุข ห่วงใยเมื่อเพื่อนมีทุกข์ร้อน พลอยปลื้มปีติด้วยเมื่อเพื่อนสัมฤทธิผล เมื่อเพื่อนมีปัญหาก็ช่วยแก้ไม่ละทิ้งยามยากลำบาก เราจริงใจต่อเพื่อนได้ดังนี้หรือเปล่า? เมื่อเราทำตนเป็นเพื่อนที่ดีแล้ว ควรหวังได้ว่าจะไม่ขาดเพื่อนที่ดี ผู้ที่คร่ำครวญว่าไม่มีใครจริงใจด้วย ควรสำรวจตนเองว่ามีความจริงใจกับใครหรือเปล่า ผู้ที่คิดว่าตนเองไม่มีมิตรแท้เลยนั้น ทำตนเป็นมิตรแท้ของใครสักคนหรือเปล่า? หรือเมื่อเราได้พบผู้ที่เป็นมิตรที่ดีแล้ว เราได้รับรู้และสำนึกคุณค่าของมิตรภาพหรือเปล่า? อันที่จริงนั้น เรามีมิตรแท้ตั้งแต่ชีวิตเยาว์วัย พ่อแม่เป็นยอดปิยมิตรของลูก ให้ทั้งน้ำนม ข้าว น้ำ ไออุ่นของอ้อมแขน และความรักใคร่เอ็นดู ครูอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ปรารถนาจะเห็นศิษย์มีสติปัญญากล้าแข้ง ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ชี้แนวทางปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในชีวิต การรับรู้และสำนึกคุณค่า ของพ่อแม่และครูอาจารย์จะเป็นรากฐาน ให้เราเรียนรู้จักรับรู้และสำนึกในคุณค่าของมิตรภาพที่แท้จริงในชีวิต

คนก็เป็นเหมือนวงกลมมีหลายด้านให้มองมี 360 องศาให้เดินค้นหามองเห็น แต่คนเรามักจะหยุดอยุ่แค่องศาแรกที่มองเห็นและยึดติดกับสิ่งที่เห็น สิ่งที่รู้ในด้านนั้นเป็นทุกอย่างของคน คนนั้นไปเสียทั้งหมด แต่เมื่อคนคนนั้นเริ่มหมุนเปลี่ยนมุมมอง ทิศทางให้ได้ดู ให้เห็น ให้ได้รับรู้บ้าง กับบอกเค้าว่า เปลี่ยนไป ฉะนั้นการจะรู้จักคบหากับใครสักคนต้องเดินวนให้รอบ 360 องศาก่อน ใช่มั้ย...!!!! ถึงจะสามารถรู้ว่าคน คนนั้นมีกี่มุมให้ได้มอง