Make your own free website on Tripod.com

ชีวิตที่เกิดจากการให้ ย่อมจะได้รับมากขึ้น

"เช่นเดีวกับความสุข เมื่อเราแบ่งปันให้ผู้อื่นบ้าง ก็ไม่ได้ทำให้ความสุขของตัวเองลดลงเลย"

เวลาถึงวันเกิดทุกปี ฉันมักจะเลือกที่จะทำบุญวันเกิด โดยการทำบุญเลี้ยงเด็กพิการ หรือไม่ก็บริจาคเงินเลี้ยงอาหารเด็กอ่อน วิธีนี้เป็นการ "ให้" ที่ทำให้ฉัน "ได้" คือให้อาหารหรือสิ่งของแก่เด็กด้อยโอกาสในขณะเดียวกัน ได้ความรู้สึกทางใจที่ดีแก่ตัวเอง แต่นี่เป็นโอกาสปีละครั้งเดียวในการทำบุญ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ผมควรจะได้ทำทุก ๆ วัน เพราะหากสามารถประยุกต์วิธีการเช่นนี้ให้กับชีวิตประจำวัน เท่ากับการให้ ที่ทำให้ผู้รับมีความสุข เป็นการช่วยผู้อื่น แล้วเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นด้วย และเพราะการให้เป็นการลดภาวะความเห็นแก่ตัว เป็นการลดความกดดันให้กับตัวเอง เมื่อไม่มีความกดดัน ความกังวัลก็จะลดลงด้วย อย่ารอให้มีมากพอก่อนแล้วจึงจะให้ เพราะว่าไม่มีวันที่จะถึงวันนั้น การให้เป็นการช่วยเหลือผู้อื่น ให้โดยไม่มีขีดจำกัด ไม่ต้องถามว่าผู้รับเอาของเราไปทำอะไร ใช้อย่งที่ต้องการหรือไม่ และเมื่อหัดทำบ่อย ๆ เข้า จะทำให้ไม่เครียด และเมื่อจิตใจผ่อนคลายเบาสบาย ก็จะส่งผลงทำให้ความวิตกกังวลน้อยลง เมื่อกังวัลน้อยลง เราก็จะทุกข์น้อยลง โดยที่ตัวเราเองก็ไม่ได้เสียอะไรมากไปกว่าที่มีด้วย เหมื่อนดั่งที่พระพุทธเจ้าสอนเปรียบเทียบได้ว่า "เทียนเล่มเดียว จุดเทียนพันเล่มได้ โดยตัวมันเอง ก็ไม่ได้ลดเวลาในการให้แสงของตนเอง เช่นเดียวกับความสุข เมื่อเราแบ่งปันให้ผู้อื่นบ้าง ก็ไม่ได้ทำให้ความสุขชองตัวเองลดลงเลย" "Thousands of candles can be lighted from a single candle, and life of the candle will not be shortened. Happiness never aecreases by being shared." เท่ากับว่า เป็นการให้ที่ "ผู้ให็" ไม่เดือดร้อนและ "ผู้รับ" ก็ happy ด้วย เมื่อยิ่งให้ก็จะยิ่งได้ การให้คนอื่นเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ลดความสุขของเราแม้แต่น้อยเลย กลับจะได้เพิ่มขึ้นเสียอีก คล้ายกับการกอบน้ำเข้าหาตัว สุดท้ายน้ำก็ออกจากตัว แต่หากผลักน้ำออกจากตัว คลื่นของน้ำจะสะท้อนกลับเข้ามา สุภาษิตจีนบอกไว้ว่า "หากต้องการความสุขหนึ่งชั่วโมง ให้นอนเซะ หากต้องการความสุขหนึ่งวัน ให้ไปตกปลาซะ หากต้องการความสุขหนึ่งเดือน ให้แต่งงานซะ หากต้องการความสุขหนึ่งปี ให้ขอรับมรดกซะ แต่ถ้าหากต้องความความสุขตลอดชีวิต...ให้ช่วยเหลือผู้อื่น" เราควรจะฝึกการให้ฝึกการช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ ๆ ทุก ๆ วันเพราะชีวิตที่เกิดจากการให้ย่อมจะได้รับมากขึ้นด้วย